Reklamační řád

Reklamační řád obchodní společnosti Zvěřinec
se sídlem Palackého třída 46/8, Nymburk, 288 02
identifikační číslo: 06573398
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-zverinec.cz
telefonní kontakt: 601 592 624
e-mail: zverinec@e-zverinec.cz

Tento reklamační řád obchodní společnosti Zvěřinec se sídlem Palackého třída 46/8,  288 02, Nymburk identifikační číslo: 0657339 (dále jen „prodávající“) se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.e-zverinec.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

I. Všeobecná ustanovení:
Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, tj. "Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná."

Reklamace kupujícího na dodané zboží:

 1. Reklamací se rozumí uplatnění nároku z vady, kterou Kupující zjistí a Prodávajícímu oznámí ve lhůtě, za podmínek a způsobem stanoveným tímto reklamačním řádem, vadu přesně vymezí a tyto skutečnosti odpovídajícím způsobem doloží.
 2. Uplatňovat lze reklamaci pouze na zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u Prodávajícího. Tuto skutečnost lze prokázat zejména dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem dosvědčujícím, že zboží bylo zakoupeno a zaplaceno u společnosti Zvěřinec.
 3. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen „Potvrzení“). Prodávající v Potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze Potvrzení nahradit dokladem
  o zakoupení věci obsahujícím shora uvedené údaje. Reklamačním řízením se rozumí postup Prodávajícího po uplatnění reklamace Kupujícím, jehož výsledkem je rozhodnutí Prodávajícího o oprávněnosti reklamace a následné uspokojení nároků Kupujícího postupem dle bodu V reklamačního řádu „Nároky z odpovědnosti za vady“, či rozhodnutí o odmítnutí reklamace jako neoprávněné.

 

II. Rozsah odpovědnosti za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. V případě, kdy je zboží Kupujícímu na základě jeho žádosti zasíláno prostřednictvím dopravce na místo Kupujícím určené, Kupující přejímá od dopravce pouze zásilky bez viditelných známek poškození. Pokud po rozbalení zásilky Kupující zjistí, že obsah byl v průběhu přepravy poškozen, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží vyrozumí Prodávajícího o této skutečnosti osobně na prodejně Prodávajícího na adrese Palackého třída 46/8 Nymburk, telefonicky na tel. čísle: 725772754 prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu zverinec@e-zverinec.cz či doporučeně poštou na adresu  Zvěřinec, Palackého třída 46/8, 288 02, Nymburk.
 4. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží je vyloučena u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 5. Vadou zboží není:
  - poškození zboží v důsledku neodborné instalace, obsluhy, úprav či oprav, v důsledku nepřiměřeného zacházení se zbožím, hrubého zanedbání péče o zboží, užívání v rozporu s doporučením výrobce, návodem či uživatelskou příručkou, nebo v důsledku jiných neodborných zásahů, vyjma situací, kdy takové poškození způsobil sám Prodávající;
  - poškození zboží v důsledku použití nesprávného spotřebního materiálu;
  - poškození zboží, jež vzniklo v důsledku překročení míry životnosti zboží;
  - mechanické poškození zboží;
  - poškození zboží, jež vzniklo užíváním či skladováním zboží v nevhodném prostředí, v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, či chemickými a mechanickými vlivy vlastnostem zboží;
  - poškození zboží v důsledku živelní události či vyšší moci.
 6. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil, nebo jedná-li se o vadu, kterou musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy a tuto vadu neoznámil Prodávajícímu (osobně na prodejně Prodávajícího nebo písemně na adrese Zvěřinec Palackého třída 46/8, 288 02, Nymburk, prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu zverinec@e-zverinec.cz bezodkladně po uzavření smlouvy, nejpozději však do jednoho pracovního dne v případě převzetí zboží na prodejně Prodávajícího, resp. nejpozději do tří pracovních dnů po dopravení věci do místa určení, je-li zboží Kupujícímu přepravováno prostřednictvím dopravce.
 7. Právo na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká:
  - pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění;
  - při jakýchkoliv změnách v původních údajích v Potvrzení provedených Kupujícím;
  - při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil.

 

 

III. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců. V případě koupě již použitého spotřebního zboží, je Kupující-spotřebitel oprávněn právo z vady, která se u zboží vyskytne, uplatnit ve lhůtě 12 měsíců. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost.
 2. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží.
 3. Do délky lhůty k uplatnění práv z vadného plnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je Kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít, tj. doba trvání reklamace končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží Kupujícím.
 4. V případě neoprávněné reklamace se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neprodlužuje.

 


IV. Reklamace a reklamační řízení

 1. Reklamace zboží může být učiněna osobně na prodejně Prodávajícího nebo písemně na adrese Zvěřinec, Palackého třída 46/8, 288 02. Nymburk prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu zverinec@e-zverinec.cz či telefonicky na tel.
  čísle: 725772754
 2. Uplatňovat lze reklamaci pouze na zboží prokazatelně zakoupené a zaplacené u Prodávajícího. Tuto skutečnost lze prokázat zejména dodacím listem, fakturou anebo jiným platným dokladem dosvědčujícím, že zboží bylo zakoupeno a zaplaceno u společnosti Zvěřinec
 3. Kupující je povinen bezodkladně po uplatnění reklamace předložit Prodávajícímu zboží v jeho kompletní podobě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím nebo, po konzultaci s Prodávajícím, jeho reklamovanou část, je-li tato část oddělitelná od celku a nemá-li její oddělení vliv na fungování zboží, nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna (u objemných artiklů) servisnímu pracovníkovi reklamací. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není Kupujícím předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 4. Po obdržení reklamace informuje Prodávající Kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží a charakteru a rozsahu vady o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení, o předpokládaném výsledku reklamačního řízení a o přibližném datu ukončení reklamačního řízení. Při reklamaci zboží učiněné prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou, informuje Prodávající Kupujícího rovněž o adrese, na níž má být reklamované zboží zasláno.
 5. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. V případě, kdy zboží bude Prodávajícímu zasláno ve zjevně nedostatečném obalu, nemusí být reklamace uznána za oprávněnou. Náklady na přepravu hradí Kupující sám. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace, má Kupující právo požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
 6. Při uplatnění reklamace Kupující uvede, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřídit (nároky Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou uvedeny v bodě V. reklamačního řádu „Nároky z odpovědnosti za vady“). Přesnou specifikaci vad zboží, jakož i specifikaci práv, která Kupující vůči Prodávajícímu uplatňuje, je Kupující povinen Prodávajícímu oznámit současně s učiněním reklamace, nejpozději však při předání reklamovaného zboží Prodávajícímu.
 7. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje („Potvrzení o uplatnění reklamace“).
 8. Prodávající poté, co obdrží reklamované zboží v jeho kompletní podobě, tj. včetně jeho součástí, příslušenství a související dokumentace, případně servisní technik reklamací sám na místě u objemných artiklů, provede předběžnou prohlídku zboží, zhodnotí nároky uplatněné Kupujícím, a je-li to z učiněných zjištění možné, vyřídí reklamaci tak, že ji uzná jako oprávněnou a uspokojí Kupujícího v souladu s bodem V. reklamačního řádu „Nároky z odpovědnosti za vady, nebo reklamaci na místě odmítne jako neoprávněnou a reklamované zboží Kupujícímu vrátí.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího.
 10. O výsledku uplatněné reklamace vystaví Prodávající písemný doklad, v němž uvede datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodní zamítnutí reklamace („Protokol“). Protokol bude přiložen ke zboží. Kopii Protokolu si Prodávající ponechá pro účely evidence. Výsledek reklamačního řízení Prodávající sdělí Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu sdělenou Kupujícím při předání reklamovaného zboží (e-mailová adresa) a zaznamenanou v Potvrzení o uplatnění reklamace, telefonicky na telefonní číslo uvedené Kupujícím při předání reklamovaného zboží a zaznamenané v Potvrzení o uplatnění reklamace, či na žádost Kupujícího jiným dohodnutým způsobem zaznamenaným v Potvrzení o uplatnění reklamace.
 11. Kupující je oprávněn a rovněž povinen se o průběhu reklamace informovat, a to osobně na prodejně Prodávajícího v Palackého třída 46/8, Nymburk ,telefonicky na tel. čísle: 725772754 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese zverinec@e-zverinec.cz V případě, že tak Kupující neučiní, pak v souladu s nálezem Ústavního soudu České republiky, sp. zn. III. ÚS 2983/08 musí snášet důsledky, které z jeho nečinnosti v tomto směru plynnou.
 12. Nevyzvedne-li si Kupující vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace vyřízena, je Prodávající po předchozí písemné výzvě zaslané doporučeně Kupujícímu na adresu uvedenou při uplatnění reklamace a zaznamenanou na Potvrzení o uplatnění reklamace, oprávněn účtovat Kupujícímu skladné ve výši 10 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Přesáhne-li výše skladného cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného. Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající je ve smyslu § 2126 a násl. Občanského zákoníku oprávněn postupovat cestou svépomocného
  prodeje.

 


V. Nároky z odpovědnosti za vady

V souladu s § 2169 občanského zákoníku může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Kupující má rovněž nárok na dodání chybějícího zboží, či jeho části.

 


VI. Záruční doba

 1. Záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít. V takovém případě začíná záruční doba plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

 


VII. Závěrečná ustanovení

Kupující je v případě uplatnění reklamace povinen sdělit Prodávajícímu kontaktní údaje za účelem vzájemné komunikace v rámci reklamačního řízení, a to zejména adresu trvalého bydliště, resp. adresu, na níž přebírá poštu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, fax. Kupující v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, koupí zboží uděluje Prodávajícímu svůj výslovný souhlas se zpracováním Kupujícím poskytnutých osobních údajů a dalších dat. Kupující poskytuje Prodávajícímu osobní údaje a další data zejména za účelem kontaktování Kupujícího ke vzájemné komunikaci a k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje Kupující Prodávajícímu na dobu neurčitou, a tento souhlas může být Kupujícím kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného na adresu Zvěřinec, Palackého třída 46/8 ,Nymburk 288 02. Prodávající garantuje Kupujícímu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem již před uskutečněním koupě zboží. Převzetím zboží od Prodávajícího či přepravce Kupující akceptuje tento reklamační řád.
Reklamační řád je k dispozici na prodejně Prodávajícího nebo jako dokument ke stažení na e-zverinec.cz

Prodávající si vyhrazuje právo na změny řádu.

Reklamační řád je platný a účinný od 25. 2. 2018.

V Nymburce 25.2. 2018

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.